گزارش مقایسه کاربران بر اساس مبلغ فروش ماهانه (از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)