گزارش مقایسه ای فروش هر کاربر به تفکیک محصول و فروشنده(از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)