گزارش مقایسه فروش در هر گروه به تفکیک ماه (از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)