گزارش مقایسه فروش بر اساس نحوه جذب(از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)