گزارش مقایسه تعداد ثبت در حوزه فعالیت ها در هر ماه (از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)