گزارش مقایسه کاربران بر اساس تماس خروجی (از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)