لیست مشتریانی که در سیستم به تاریخ امروز دارای عملیات ثبت شده هستند