گزارش تجمعی از کارهایی که کاربران در سیستم انجام داده اند (از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)