تعدادی از گروه های پیش فرض مورد استفاده در سیستم ها