گزارش تعداد گردش کارهای در حال اجرا به تفکیک کاربر