لیست مشتریانی که در یک ماه گذشته برای آنها پیامک ارسال شده است