میانگین تعداد گره ها در هر رشته تیکت بر اساس گروههای مشتریان