مقایسه ای جمع فروش به تفکیک کالا در سال های مختلف(از نسخه ۶.۱۹ به بعد قابل استفاده می باشد)