لیست مشتریانی که در یک ماه گذشته برای آنها ایمیل ارسال شده است