قالب فاکتور سناتور قابل اجرا با قالب ساز جدید ورژن ۹.۴۸