قالب فاکتور رومیسا قابل اجرا با قالب ساز جدید ورژن ۹.۴۸