قالب ایمیل ارسال لینک قابل اجرا با قالب ساز جدید ورژن ۹.۴۸