فاکتور کوچک A6 (قابل استفاده در ورژن قدیمی قالب ساز)