فاکتور اصلی A4 (قابل استفاده در ورژن قدیمی قالب ساز)