سرویس دریافت اطلاعت فرم پر شده با کد فرمت شده (قابل استفاده از نسخه ۸.۱۲ به پایین)