تعریف حساب های اصلی سیستم حسابداری ، حساب کل ، معین و تفضیلی