تعداد تیکت های بسته شده توسط هر کاربر در یک ماه اخیر