گزارش جمع فعالیت هایی که کاربران در سیستم انجام داده اند(از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)