گزارش فعالیت هایی که کاربران در سیستم انجام می دهند(از نسخه ۵.۶۵ به بعد قابل استفاده می باشد)