گزارش تعداد ایمیل های ارسال شده توسط هر کاربر طی یک ماه گذشته