با بارگذاری این پیش فرض، پیش شماره های شهر ها به کد های جدید اصلاح می یابد