حساب های اصلی

تعریف حساب های اصلی سیستم حسابداری ، حساب کل ، معین و تفضیلی