آمازون در ایران!

success story

حتماً عبارت “از یک ایده تا موفقیت” را زیاد شنیده‌اید. میان داستان موفقیت افراد موفق همیشه شباهت‌هایی وجود دارد مثل از صفر شروع کردن, شروع کسب‌وکار بدون سرمایه و توسط یک یا چند جوان ،افرادیکه تنها با یک جرقه ذهنی شروع کردند و رفته‌رفته در مسیر موفقیت قدم گذاشتند.بررسی مسیر طی شده این افراد بسیار مهیج است. […]