صدای برند چیست و چرا بخش مهمی در برند سازی است ؟

صدای برند

صدای برند بخشی از برند شناخته می شود. این مفهوم زمانی که قرار است از برند شما تولید محتوا صورت بگیرد بیشتر خود را نشان می دهد. در واقع می توان گفت که صدای برند تمام المان هایی است که مشتری و مخاطب با دیدن آن به یاد نام تجاری شما بیفتد. به طور مثال […]