بازاریابی حمایتی (Cause Marketing) – قسمت دوم

یکی از پیشتازان بازاریابی حمایتی، شرکتAmerican Express  است. این شرکت در سال ۱۹۸۳ اقدام به پیاده سازی طرحی کرد که هرگاه کسی از کارت‌های این شرکت استفاده کند، ۲ سنت به نفع موسسات خیریه از طرفAmerican Express ذخیره می‌شود. این امر با توجه به تقاضای بالای روزانه استفاده از این کارت‌ها، سهم بزرگی را برای […]

بازاریابی حمایتی (Cause Marketing) – قسمت اول

بازاریابی حمایتی (Cause Marketing) یکی از روش‌های بازاریابی است که توسط یک کسب و کار یا سازمان انتفاعی با همکاری یک موسسه خیریه یا سازمان غیرانتفاعی، در قالب منافع متقابل، به هدف کمک مالی به جامعه یا به نوعی ایفای مسئولیت  اجتماعی سازمان‌ها در جامعه صورت می‌گیرد. این روش بازاریابی، یک ابزار قدرتمند است که […]