پاسخ تیکت پشتیبانی قابل اجرا با قالب ساز جدید ورژن ۹.۴۸